KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş çalışmaları kapsamında yürürlüğe konulan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin kanun ve kanun hükmünde kararnamelerinde yer alan benzer geçici görevlendirme maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bu hükümlerin yerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye çeşitli statülerdeki personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine olanak sağlayan ek 25 inci madde eklenmiştir.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesinin son fıkrasında;

“Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” 

hükmü yer almaktadır. Bahsedilen hüküm çerçevesinde Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği bugünkü (3/5/2019) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmelikte yer alan temel hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1- Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona  dayalı olarak çalışan personeli kapsamakta olup, hâkim ve savcılar ile bu  meslekten sayılanlar hakkında uygulanmayacaktır.

2- Geçici görevlendirmeler; kurumların emrine veya kurumların kadro veya  pozisyonlarına olmak üzere iki şekilde yapılabilecektir.

3- Kurum emrine geçici görevlendirilen personel kurumlarından aylıklı/ücretli  izinli sayılacak, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam  edecektir.

4- Kurumların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirilecek personelin,  ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten  atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme  hakkının elde edilmiş olması dâhil, tüm şartları bir arada taşıması gerekecektir. Bu  şekilde görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca  kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılacak, geçici görevlendirildikleri kadro  veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel  gibi faydalandırılacaktır.

5- Görevlendirme usulü, kurumlar arası uygulama birlikteliğini sağlayacak  şekilde standardize edilmiş ve bu amaçla kullanılmak üzere Yönetmelik ekinde  yer alan form geliştirilmiştir.

6- Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilecek ve her defasında bir  yılı geçmemek üzere uzatılabilecektir.
7- Kesintili ya da kesintisiz olarak toplamda altı ayı geçen geçici  görevlendirmelerde personelin muvafakati alınacaktır.

8- Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca,  Sözleşmeli sağlık personeli (663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A  maddesi), sözleşmeli din görevlileri (633 sayılı Kanunun 10/A maddesi) ve  sözleşmeli öğretmenler (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü  maddesi) memur kadrolarına atamaları yapılana kadar,  bu Yönetmeliğe göre  geçici görevlendirilemeyecektir.

9- Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde  olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi dönem boyunca  6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili  görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilecektir. Bunların geçici görevli oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılacaktır.

10- Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, geçici  görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden  sayılacaktır. (Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin  Yönetmelik ile özel mevzuat hükümleri saklıdır).

11- Her durumda, geçici görevlendirilen personelin özlük hakları kurumunda  devam edecek ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba  katılacaktır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacaktır.
12- Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri (657 sayılı Kanunun ek  8 inci maddesi gibi) ayrıca geçerliliği korumaktadır.

13- Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca sınav, kura, kriter  belirleme gibi özel usuller öngörülebilecektir.

14- Geçici görevlendirilen personelin göreve başlama ve görevlendirme bitiminde  kurumlarına dönüş süreleri belirlenmiştir.

15-Uygulamanın sağlıklı şekilde izlenebilmesi ve istatistiki veri  oluşturulabilmesini teminen, yapılan/yapılacak görevlendirmelere ilişkin bilgi ve  belgelerin, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından  “DPB E-Uygulama” üzerinden, aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin  işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde Devlet Personel  Başkanlığına bildirilmesine yönelik hükme yer verilmiştir.

16-Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin  giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında,  Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet  Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

17- Hizmette aksama yaşanmamasını teminen, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği  tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine  göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süreleri bitene kadar  geçerliliğini koruyacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?