Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Uygulaması Nasıl Olacak?

Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Uygulaması Nasıl Olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık çalışanlarına 3 Ağustos’tan itibaren geçerli olarak verilen fiili hizmet zammının uygulanmasına ilişkin yazı yayınladı. Buna göre, fiili hizmet zammı 3/8/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak. Fiili hizmet zammından insan sağlığına ilişkin işlerde 5510 sayılı Kanunu 4/a kapsamında çalışan sigortalılar, her 360 gün için 60 gün fiili hizmet süresi zammından yaralanabilecek. Fiili hizmet zammı, 5 yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek. Söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecek. İşin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacak. Fiili hizmet zammı kapsamında 26 günden fazla hizmet bildirimi yapılamayacak. SGK’nın yazısında sağlık çalışanlarına yönelik fiili hizmet uygulaması ve bildirimin nasıl yapılacağı örneklerle anlatıldı. Buna göre, işverenlerce; – Özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 2018 yılı 8 inci aya ait aylık prim ve hizmet belgeleri gönderilirken, 3/8/2018 tarihinden itibaren 28 gün fiili hizmet süresi zammına kapsamına girebilecek nitelikte çalışmanın bulunduğu göz önüne alındığında, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı (28/30) x 26 24,27 gün bulunmakla birlikte, gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden gün sayısı 25 gün olacaktır. (29) numaralı belge türünden azami 25 gün, (01) numaralı belge türünden asgari 5 gün olacak şekilde toplamda 30 gün hizmet bildirilmesi gerekmekte olup, eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir. – Kamu işyerlerinde işsizlik sigortasına tabi olmayan sigortalılar için 2018 yılı 7 nci aya (15 Temmuz -14 Ağustos) ait aylık prim ve hizmet belgeleri gönderilirken; 3/8/2018 tarihinden itibaren 12 gün fiili hizmet süresi zammına kapsamına girebilecek nitelikte çalışmanın bulunduğu varsayıldığında, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı (12/30) x 26 =10,40 gün bulunmakla birlikte, gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden gün sayısı 11 gün olacaktır. (30) numaralı belge türünden azami 11 gün, (13) numaralı belge türünden asgari 19 gün olacak şekilde toplamda 30 gün hizmet gerekmekte olup, eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunan sağlık meslek mensuplarından özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 2018 yılı Eylül ayı ve sonrası, kamu sektör işyerlerinde çahşanlar için de 2018 yılı Ağustos ayı ve sonrasında tam çalışması bulunanlar, ay içerisinde işe giriş ve çıkışı olanlar ile kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı olarak çalışması bulunanların bildirimlerinin ne şekilde yapılacağı aşağıdaki örneklerde açıklanmıştır. SGK’nın Fiili Hizmet Zammına İlişkin Yazısı Şöyle;

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

03/09/2018 Sayı: 66325124-201.99-E. 11154977 Konu: Sağlık çalışanlarına fiili hizmet süresi zammı verilmesi GENEL YAZI Bilindiği üzere, 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası eklenmiş olup, söz konusu maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6233 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır. Buna göre, 3/8/2018 tarihinden itibaren insan sağlığına ilişkin işlerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılardan ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecektir. Söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir. 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı  Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında; 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434  sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamında fiili hizmet süresi zammı ve 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin itibari hizmet süresi kapsamında sayılan işlerden olmadığı halde, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan işler ve işyerlerine girecek nitelikte çalışması olanların 2008 Ekim ayı öncesi bu kapsamda geçen çalışmalarının emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanmak için aranan gün sayısı hesabında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, insan sağlığına ilişkin işlerde ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu olarak 3/08/2018 tarihinden önce geçen çalışma süreleri, emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için aranan 3600 gün hesabında dikkate alınmayacaktır. 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında, sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, işin risklerine maruz kalınmasına bağlı bulunduğundan, doğrudan işin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır. Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak işin riskine maruz kalındıkları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. 1219 sayılı Kanun, 6283 sayılı Kanun ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların çalıştıkları işyerlerinin iş kolu kodları (Ek-1), meslek kodları ise (Ek-2) listesi Genel Yazı ekinde yer almaktadır. İş kolu kodlarının yer aldığı (Ek-1) listede; insan sağlığına ilişkin işlerde faaliyet gösteren işyerlerinin iş kolu kodları belirlenmiş ve bu iş kolu kodlarına sahip işverenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın, (29), (30), (31) ve (53) nolu belge türlerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verebilmeleri sağlanmıştır. Meslek kodIarının yer aldığı (Ek-2) listede ise 1219, 6283 ve 6197 sayılı kanunlara göre sağlık meslek mensubu sayılanlar için meslek kodları belirlenmiş olup, bu meslek kodları dışında farklı meslek kodları ile fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılmayacaktır (örneğin, 5329.01-Hastane hizmetlisi gibi). Kurumumuza yapılacak müracaatlarda veya incelemelerde bu listeye eklenmesi gerektiği belirtilen ve ünitelerce de gerekçeleri ile birlikte uygun görülen meslek kodlarının (adlarının) Genel Müdürlüğümüze yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan sigortalıların işin riskine maruz kaldıkları süreler ve işin riskine maruz kaImadıklan süreler için farklı aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenerek Kuruma bildirim yapılacaktır. İşverenlerce, aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda, her iki belgenin düzenlenmesi sırasında da eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir. Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinden Kurumumuza fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimler için e-bildirge programında her ay için azami 26 gün hizmet bildirimi kontrolü bulunduğundan, söz konusu belge türleri ile 26 günden fazla hizmet bildirimi yapılamayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 40  ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası 3/8/2018 tarihinden geçerli alınmak üzere eklendiğinden 2018 yılı Ağustos ayında tam çalışması bulunan sağlık meslek mensupları için 3/8/2018 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamında en fazla bildirilebilecek gün sayısı, toplam prim ödeme gün sayısının 30’a bölünmesi sonucunda çıkan gün sayısının 26 ile çarpılmasıyla bulunacaktır. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilecektir. Buna göre, işverenlerce; – Özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 2018 yılı 8 inci aya ait aylık prim ve hizmet belgeleri gönderilirken, 3/8/2018 tarihinden itibaren 28 gün fiili hizmet süresi zammına kapsamına girebilecek nitelikte çalışmanın bulunduğu göz önüne alındığında, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı (28/30) x 26 24,27 gün bulunmakla birlikte, gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden gün sayısı 25 gün olacaktır. (29) numaralı belge türünden azami 25 gün, (01) numaralı belge türünden asgari 5 gün olacak şekilde toplamda 30 gün hizmet bildirilmesi gerekmekte olup, eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir. – Kamu işyerlerinde işsizlik sigortasına tabi olmayan sigortalılar için 2018 yılı 7 nci aya (15 Temmuz -14 Ağustos) ait aylık prim ve hizmet belgeleri gönderilirken; 3/8/2018 tarihinden itibaren 12 gün fiili hizmet süresi zammına kapsamına girebilecek nitelikte çalışmanın bulunduğu varsayıldığında, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı (12/30) x 26 =10,40 gün bulunmakla birlikte, gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden gün sayısı 11 gün olacaktır. (30) numaralı belge türünden azami 11 gün, (13) numaralı belge türünden asgari 19 gün olacak şekilde toplamda 30 gün hizmet gerekmekte olup, eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir. Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunan sağlık meslek mensuplarından özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 2018 yılı Eylül ayı ve sonrası, kamu sektör işyerlerinde çahşanlar için de 2018 yılı Ağustos ayı ve sonrasında tam çalışması bulunanlar, ay içerisinde işe giriş ve çıkışı olanlar ile kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı olarak çalışması bulunanların bildirimlerinin ne şekilde yapılacağı aşağıdaki örneklerde açıklanmıştır. Örnek 1: Özel (A) hastanesinde “Doktor/Tabip” olarak görev yapan sigortalının 2018 yılı Eylül ayında hafta tatili hariç tanı çalışması bulunmaktadır. Bu sigortalı için 2018/09 dönemine ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile toplamda 30 günü geçmeyecek şekilde (29) numaralı belge türünden azami 26 gün, (01) numaralı belge türünden de asgari 4 gün hizmet bildirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ay içinde işe girişi ya da işten çıkışı olanlar için fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile bildirimi yapılacak azami gün sayısı, sigortalı adına o ay bildirilecek toplam prim ödeme gün sayısının 30’a bölünmesi ile çıkan sonucun 26 ile çarpılmasıyla bulunacaktır. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilecektir. Fiili hizmet süresi zammı dışındaki çalışmalar için de normal belge türleri ile bildirim yapılacaktır. Her bir belge türü için eksik gün nedeni olarak  “13-Diğer Nedenler” seçilecektir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılabilmesi, işin riskine maruz kalınmasına bağlı olduğundan, başhekim gibi işin idareciliğini üstlenen bir hekim her ne kadar sağlık meslek mensubu sayılsa da doğrudan insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmadığı sürece fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmayacaklardır. Bu nedenle, başhekim olarak görev yapan kimseler için sadece, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalıştıkları süre kadar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılması gerekmektedir. İdarecilikte geçirilen süre için fiili hizmet süresi zammı kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlenmeyecektir. Örnek 6: Özel (E) Hastanesinde münhasıran “Başhekim” olarak görev yapan sigortalının hafta tatilleri hariç tam çalışması bulunmaktadır. 2018 yılı Ağustos ayı için önceden olduğu gibi (01) nolu belge türü ile 30 gün üzerinden hizmet bildirimi yapılmaya devam edilecektir. Kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlarla yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır. İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmadığı halde, çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18/09/2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi işveren servisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Örnek 7: “5510- Otel ve Benzer Konaklama Yerleri” iş kolunda tescil edilmiş işyerinin, Kanunun 40 ınci maddesinde sayılan işyerlerinden olmamasına rağmen sağlık meMek mensubu (Tabip, Hemşire vb.) çalıştırdığını belgelendirmesi halinde, işyerinin (29), (30), (31) ve (53) nolu 411 belge türlerine tanımlama işlemi yapılacaktır. 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınacağı, bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, insan sağlığına ilişkin işlerde sağlık meslek mensubu olarak çalışanların çalıştıkları işyerlerinin iş kolu kodlan Kurumumuzca belirlenerek e-bildirge programına tanımlanmış olduğundan, fiili hizmet süresi zammı kapsamına yönelik olarak ayrıca bir incelemeye gidilmeksizin yasal süresi içinde fiili hizmet süresi zammı dışındaki belge türleri ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren işyerlerinden belgede kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla sonradan bu sigortalılar adına kağıt ortamında düzeltme amaçlı olarak verilen bildirimler için uygulanan idari para cezalan iptal edilecektir. Örnek 8: (G) Devlet hastanesinde “acil tıp teknisyeni” olarak görev yapan sigortalının 2018 yılı 7 inci aya (15 Temmuz – 14 Ağustos) ait hizmetleri yasal süresi içerisinde sehven aylık prim ve hizmet belgesinin (13) numaralı belge türü ile 30 gün üzerinden bildirilmiştir. Sigortalı 3/8/2018 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamına alındığından; (13) numaralı belge türü için iptal, (30) numaralı belge türü için 11 gün asıl, (13) numaralı belge türünden de 19 gün ek belgeler kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma verilecektir. Söz konusu ek ve asıl bildirgelerden dolayı oluşan idari para cezaları ise kaldırılacaktır. Bilgi ve gereğini rica ederim. İsmail YILMAZ Genel Müdür Ek-1 :Kanun kapsamında belirlenen işkolu kodları Ek-2:Kanun kapsamında belirlenen meslek kodları

iNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ, YATILI BAKIM FAALİYETLERİ

86,10 Hastane hizmetleri

86.21 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri

86,22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri

86,23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri

86,90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

87,10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri

87,20 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri

87,30 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı yatılı bakım faaliyetleri

TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN VE ECZACILIĞA İLİŞKİN MALZEMELERİN İMALATI

21,10 Temel eczacılık ürünleri imalatı

21,20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ MESLEK KODLARINA GÖRE SAYILARI S.N. MESLEK KODU MESLEK AÇIKLAMA

1 2111,11 Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi

2 2131,01 Biyokimyager

3 2.131,02 Bakteriyolog

4 2131,14 Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

5 2131,15 Anatomist

6 2211,01 Hekim-Pratisyen

7 2211,02 Aile Hekimi

8 2211,03 İşyeri Hekimi

9 2212,02 Tıbbi Biyokimya Uzmanı

10 2212,03 Fizyolog

11 2212,04 Tıbbi Patoloji Uzmanı

12 2212,05 Genel Cerrahi Uzmanı

13 2212,06 Diğer Uzman Tıp Doktorları

14 2212,07 Halk Sağlığı Hekimi

15 2212,08 Mütehassız Cerrah

16 2212,09 Mütehassız Hekim

17 2212,10 Acil Tıp Uzmanı

18 2212,11 Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı

19 2212,12 Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

20 2212,13 Çocuk Alerji Uzmanı

21 2212,14 Çocuk Cerrahisi Uzmanı

22 2212,15 Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

23 2212,16 Çocuk Hastalıkları Uzmanı

24 2212,17 Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

25 2212,18 Çocuk Onkolojisi Uzmanı

26 2212,19 Çocuk Üroloji Uzmanı

27 2212,20 Dermatoloji Uzmanı

28 2212,21 Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

29 2212,22 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

30 2212,23 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı

31 2212,24 Geriatri Uzmanı

32 2212,26 Göğüs Hastalıkları Uzmanı

33 2212,27 Göğüs Cerrahisi Uzmanı

34 2212,28 Göz Hastalıkları Uzmanı

35 2212,29 Hemotoloji Uzmanı

36 2212,30 İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı

37 2212,31 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

38 2212,32 Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı

39 2212,33 Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı

40 2212,34 Medikal Onkoloji Uzmanı

41 2212,35 Nefroloji Uzmanı

42 2212,36 Nöroloji Uzmanı

43 2212,38 Ortopedi Ve Travrnatoloji Uzmanı

44 2212,39 Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı

45 2212,40 Prevantif Onkoloji Uzmanı

46 2212,41 Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)

47 2212,42 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

48 2212,44 Romatoloji Uzmanı

49 2212,45 Spor Hekimi

50 2212,46 Temel Onkoloji Uzmanı

51 2212,47 Üroloji Uzmanı

52 2212,48 Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)

53 2212,49 Yoğun Bakım Uzmanı

54 2212,50 Adli Tıp Uzmanı

55 2212,51 Alerji Uzmanı

56 2212,52 Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı

57 2212,53 Çocuk Psikiyatri Uzmanı

58 2212,54 Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

59 2212,55 Gastroenteroloji Uzmanı

60 2221,01 Diğer Hemşireler

61 2221,02 Halk Sağlığı Hemşiresi

62 2221,03 Hemşire

63 2221,04 Meslek Sağlığı Hemşiresi

64 2221,05 Uzman Hemşire

65 2221,06 Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)

66 2221,08 Hemşire-Ameliyathane

67 2221,09 Hemşire-Klinik

68 2221,10 Başhemşire

69 2221,11 Diyabet Eğitim Hemşiresi

70 2221,12 Hemadiyaliz Hemşiresi.

71 2221,13 Enfeksiyon Hemşiresi

72 2221,14 Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi

73 2221,15 Kemoterapi Hemşiresi

74 2221,16 Nütrisyon Hemşiresi

75 2221,17 Poliklinik Hemşiresi

76 2221,18 Rehabilitasyon Hemşiresi

77 2221,19 Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi

78 2221,20 Hemşire (Dişçilik)

79 2221,21 Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik)

80 2221,22 İşyeri Hemşiresi

81 2221,23 Hemşire (Kreş-Anaokulu)

82 2221,24 Hemşire (Sağlık Ocağı)

83 2221,25 Hemşire (Periodontoloji)

84 2221,26 Yoğun Bakım Hemşiresi

85 2221,27 Acil Hemşiresi 86 2221,28

Çocuk Hemşiresi 87 2221,29 Hemşire (Yenidoğan)

88 2221,30 Hemşire (Kan Alma)

89 2221,32 Sağlık Memuru

90 2222,01 Ebe

91 2222,02 Ebe (Sağlık Ocağı)

92 2261,01 Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)

93 2261,03 Ağız, Diş ve Çene Cerrahı

94 2261,04 Diş Hekimi

95 2261,05 Diş Hekimi- Ağız Cerrahisi

96 2261,06 Endodonti Uzmanı

97 2261,07 Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı

98 2261,08 Ortodonti Uzmanı

99 2261,09 Pedodonti Uzmanı

100 2261,10 Periodontoloji Uzmanı

101 2261,11 Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

102 2262,01 Eczacı

103 2262,02 Eczacı (Ameliyathane)

104 2262,03 Eczacı (Depo İlaç)

105 2262,04 Eczacı (Klinik)

106 2262,05 Eczacı (Majistral)

107 2262,06 Eczacı (Sıhhi Sarf)

108 2262,07 Endüstriyel Eczacı

109 2262,08 Diğer Eczacılar

110 2264,01 Fizyoterapist

111 2264,02 Fizyoterapist- Spor

112 2264,03 Terapist (Rehabilite)

113 2264,04 Ergoterapist

114 2265,01 Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları

115 2265,02 Diyetisyen

116 2265,04 Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)

117 2266,01 Odyolog

118 2266,02 Dil ve Konuşma Terapisti

119 2269,04 Osteopat

120 3212,03 Patoloji Laboratuvar Teknikeri

121 3213,02 Eczane Hizmetleri Teknikeri

122 3214,01 Diş Protezcisi

123 3214,02 Diş Protez Teknisyeni

124 3214,03 Diş Protez Teknikeri

125 3214,04 Pedodonti Diş Protez Teknikeri

126 3214,05 Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni

127 3214,06 Protez ve Ortez Teknikeri

128 3214,09 Ortopedik Protez- Ortez Teknisyeni

129 3256,03 Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri

130 3259,01 Odyometrist

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?